ღია მონაცემების ძიება

  • დაინერგა ღია მონაცემების ახალი პორტალი

ტოპ გამომქვეყნებლები

დასვენების დღეებში მომუშავე ნოტარიუსები

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

ნოტარიუსთა ცნობარი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

პროდუქტები

სსიპ იუსტიციის სახლი

თანამშრომელთა რაოდენობა

სსიპ იუსტიციის სახლი

ბიუჯეტი

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყ...

თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგი

სსიპ იუსტიციის სახლი

ბიუჯეტი

სსიპ იუსტიციის სახლი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ იუსტიციის სახლი

მივლინებებზე გაწეული ხარჯები

სსიპ იუსტიციის სახლი

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

საქართველოს ეროვნული არქივი

ბიუჯეტი და მისი შესრულება

საქართველოს ეროვნული არქივი

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

შემოსავლების სამსახურის ბრძანებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

საქართველოს საკანონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

დადგენილებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

ნორმატიული და ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები - ბრძანებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე