თემები
 • (56)
 • (8)
 • (3)
 • (18)
 • (16)
 • (6)
 • (27)
 • (15)
 • (3)
 • (14)
 • (10)
 • (3)
 • (6)
 • (6)
 • (57)
 • (5)
უწყებები
ფორმატი

ღია მონაცემები (სულ 1286)

დალაგება:

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დაწესებულებები

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
გეოგრაფიული მონაცემები მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დაწესებულებები ფაქტობრივი მისამართები

პენიტენციური დაწესებულებების საზოგადოებრივი მისაღებები

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
გეოგრაფიული მონაცემები მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

პენიტენციური დაწესებულებების საზოგადოებრივი მისაღებები ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართები და ტელეფონის ნომრები

კომპანიის კაპიტალში არსებული ნაგავსაყრელები.

შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
გეოგრაფიული მონაცემები გარემოს დაცვა
CSV

კომპანიის კაპიტალში არსებული ნაგავსაყრელები. (მისამართი, ფართი, საკადასტრო კოდი, უფლების რეგისტრაციის თარიღი, შენიშვნა)