ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

1232

663

0

0

სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებები

1232

662

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

1232

622

0

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით გენდერულ ჭრილში

1233

600

0

0

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2015

1233

650

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

1233

765

0

0

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

1233

565

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ადმინისტრაცია

1234

579

0

0

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

1234

626

0

0

ინფორმაცია მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ

1234

611

0

0