ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

სატელეფონო ცენტრის სტატისტიკა

756

171

0

0

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

821

2563

0

0

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

839

649

0

0

ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2016

846

583

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

1152

603

0

0

გამოცხადებული ვაკანსიებისა და მიღებული თანამშრომლების შესახებ

1155

514

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

1155

552

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

1156

608

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები

1157

735

0

0

სსიპ იუსტიციის სახლში თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრეინინგების შესახებ ინფორმაცია

1157

0

0

0