ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

სატელეფონო ცენტრის სტატისტიკა

689

149

0

0

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

770

2545

0

0

ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2016

785

561

0

0

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

795

631

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

1120

594

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

1120

595

0

0

გამოცხადებული ვაკანსიებისა და მიღებული თანამშრომლების შესახებ

1122

502

0

0

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

1122

534

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

1122

544

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები

1126

725

0

0