ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

სატელეფონო ცენტრის სტატისტიკა

859

208

0

0

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

916

2990

0

0

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

933

722

0

0

ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2016

977

668

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები გამოყენებითი კვლევებისათვის

1227

817

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

1229

634

0

0

გამოცხადებული ვაკანსიებისა და მიღებული თანამშრომლების შესახებ

1230

558

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ასაკის მიხედვით

1231

604

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

1232

588

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

1232

728

0

0