ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

საქართველოს საკანონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ნუსხა

4267

8299

12

0

პროდუქტები

4317

1580

0

0

ნორმატიული და ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები - ბრძანებების ნუსხა

4380

10438

12

0

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

4403

7760

13

0

შემოსავლების სამსახურის ბრძანებების ნუსხა

4436

7483

12

0

ნოტარიუსთა ცნობარი

4989

1869

0

0

მიკროსაფინანსო ორგანიზიაციების რეესტრი

5066

5029

5

0

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების სამოქმედო გეგმა

6229

3366

2

0

ფულის მასის აგრეგატები და მონეტარული კოეფიციენტები

7318

2457

8

0

ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების რეესტრი

8682

14453

26

0