თემები
 • (48)
 • (8)
 • (3)
 • (17)
 • (13)
 • (6)
 • (27)
 • (15)
 • (3)
 • (13)
 • (6)
 • (3)
 • (6)
 • (6)
 • (57)
 • (5)
უწყებები
ფორმატი

ღია მონაცემები (სულ 1111)

დალაგება:

მიმოქცევის დანიშნულების ლარის ბანკნოტები და მონეტები

საქართველოს ეროვნული ბანკი
ფინანსები
XML

ეროვნული ბანკის მიერ გამოშვებული მიმოქცევის დანიშნულების ლარის ბანკნოტები და მონეტები წარმოდგენილია მონაცემებით: ნომინალი, გამოშვების წელი, მიმოქცევაში შემოღების თარიღი, ნორმატიული აქტი და მისი გამოცემის თარიღი, ხელმოწერები.

ლარის რეალური გაცვლითი კურსის ინდექსი

საქართველოს ეროვნული ბანკი
ფინანსები
XML

რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი (ინდექსი (დეკემბერი-1995=100); პროცენტული ცვლილება (წინა თვესთან; წინა წლის შესაბამის თვესთან; წინა წლის შესაბამის თვესთან; წინა წლის დეკემბერთან); ლარი / აშშ დოლარის რეალური გაცვლითი კურსი (ინდექსი (დეკემბერი-1995=100); პროცენტული ცვლილება (წინა თვესთან; წინა წლის შესაბამის თვესთან; წინა წლის შესაბამის თვესთან; წინა წლის დეკემბერთან); ლარი / თურქული ლირის რეალური გაცვლითი კურსი (ინდექსი (დეკემბერი-1995=100); პროცენტული ცვლილება (წინა თვესთან; წინა წლის შესაბამის თვესთან; წინა წლის შესაბამის თვესთან; წინა წლის დეკემბერთან); ლარი / რუსული რუბლის რეალური გაცვლითი კურსი (ინდექსი (დეკემბერი-1995=100); პროცენტული ცვლილება (წინა თვესთან; წინა წლის შესაბამის თვესთან; წინა წლის შესაბამის თვესთან; წინა წლის დეკემბერთან);ლარი / ევროს რეალური გაცვლითი კურსი (ინდექსი (დეკემბერი-2001=100); პროცენტული ცვლილება (წინა თვესთან; წინა წლის შესაბამის თვესთან; წინა წლის შესაბამის თვესთან; წინა წლის დეკემბერთან)

სავალუტო ბაზარზე ევროთი განხორციელებული ოპერაციები

საქართველოს ეროვნული ბანკი
ფინანსები
XML

კომერციული ბანკების მიერ ნაყიდი ევრო 2010–2015 (სულ;საქართველოს კომერციული ბანკებიდან;არარეზიდენტი ბანკებიდან;იურიდიული პირებისგან; ფიზიკური პირებისგან); კომერციული ბანკების მიერ გაყიდული ევრო (სულ;საქართველოს კომერციული ბანკებზე;არარეზიდენტ ბანკებზე;იურიდიულ პირებზე; ფიზიკურ პირებზე); ბანკების მიერ ნაყიდი ევრო 2002–2009(სულ; ბანკთაშორის სავალუტო ბირჟაზე; ბირჟის გარეთ; კომ. ბანკებიდან;არარეზიდენტი ბანკებიდან; იურიდიული პირებიდან; ფიზიკური პირებიდან;) ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ ნაყიდი ევრო; ბანკების მიერ გაყიდული ევრო 2002–2009 (სულ; ბანკთაშორის სავალუტო ბირჟაზე; ბირჟის გარეთ; კომ. ბანკებზე;არარეზიდენტ ბანკებზე; იურიდიული პირებზე; ფიზიკური პირებზე;) ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ გაყიდული ევრო

კომერციული ბანკების მიერ ნაყიდი აშშ დოლარი 2010–2015 (სულ;სებ–ის სავალუტო აუქციონზე;აქედან: ეროვნული ბანკიდან; კომერციული ბანკებიდან;სებ-ის სავალუტო აუქციონის გარდა (არარეზიდენტი ბანკებიდან;იურიდიული პირებისგან; ფიზიკური პირებისგან)); კომერციული ბანკების მიერ გაყიდული აშშ დოლარი 2010–2015 (სულ;სებ–ის სავალუტო აუქციონზე; აქედან: ეროვნული ბანკიდან;კომერციულ ბანკებზე;არარეზიდენტ ბანკებზე;სებ-ის სავალუტო აუქციონის გარდა (იურიდიულ პირებზე; ფიზიკურ პირებზე)); ბანკების მიერ ნაყიდი აშშ დოლარი 1999–2009(სულ; ბანკთაშორის სავალუტო ბირჟაზე; სებ–ის სავალუტო აუქციონზე; აქედან: ეროვნული ბანკიდან; სებ-ის სავალუტო აუქციონის გარდა (კომ. ბანკებიდან;არარეზიდენტი ბანკებიდან; იურიდიული პირებიდან; ფიზიკური პირებიდან;)) ბანკების მიერ გაყიდული აშშ დოლარი 1999–2009 (სულ; ბანკთაშორის სავალუტო ბირჟაზე; სებ–ის სავალუტო აუქციონზე; აქედან: ეროვნულ ბანკზე; სებ-ის სავალუტო აუქციონის გარდა( კომ. ბანკზე;არარეზიდენტ ბანკზე; იურიდიული პირებზე; ფიზიკური პირებზე;))

საგადახდო ბარათებით განხორციელებული ოპერაციები

საქართველოს ეროვნული ბანკი
ფინანსები
XML

მომსახურე ობიექტების რაოდენობა (ბანკომატები; სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში არსებული პოს–ტერმინალები; ბანკის ფილიალებსა და სერვის–ცენტრებში არსებული პოს–ტერმინალები); საქართველოს ტერიტორიაზე საგადახდო ბარათებით განხორციელებული ოპერაციები (ექვაირინგი) (თვე/წელი; განხორციელებული ოპერაციების რაოდენობა, ერთეული; რეზიდენტი ემიტენტების მიერ ემიტირებული ბარათებით განხორციელებული ოპერაციების რაოდენობა, ერთეული; არარეზიდენტი ემიტენტების მიერ ემიტირებული ბარათებით განხორციელებული ოპერაციების რაოდენობა, ერთეული; ოპერაციების მთლიანი მოცულობა; რეზიდენტი ემიტენტების მიერ ემიტირებული ბარათებით განხორციელებული ოპერაციების მოცულობა;არარეზიდენტი ემიტენტების მიერ ემიტირებული ბარათებით საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ოპერაციები); რეზიდენტი ბანკების მიერ ემიტირებული საგადახდო ბარათებით განხორციელებული ოპერაციები (ოპერაციების რაოდენობა, ოპერაციების მთლიანი მოცულობა; მათ შორის (ბანკომატები; პოს-ტერმინალები (ინტერნეტის ჩათვლით); არარეზიდენტი ბანკების მიერ ემიტირებული საგადახდო ბარათებით საქართველოში განხორციელებული ოპერაციები (ოპერაციების რაოდენობა, ოპერაციების მთლიანი მოცულობა; მათ შორის (ბანკომატები; პოს-ტერმინალები (ინტერნეტის ჩათვლით); ინტერნეტით განხორციელებული ოპერაციები (ოპერაციების რაოდენობა; ოპერაციების მთლიანი მოცულობა)