ღია მონაცემების ძიება

  • დაინერგა ღია მონაცემების ახალი პორტალი

ტოპ გამომქვეყნებლები

დასვენების დღეებში მომუშავე ნოტარიუსები

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

პროდუქტები

სსიპ იუსტიციის სახლი

ნოტარიუსთა ცნობარი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

ბიუჯეტი

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყ...

ბიუჯეტი

სსიპ იუსტიციის სახლი

თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგი

სსიპ იუსტიციის სახლი

თანამშრომელთა რაოდენობა

სსიპ იუსტიციის სახლი

მივლინებებზე გაწეული ხარჯები

სსიპ იუსტიციის სახლი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ იუსტიციის სახლი

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე

საქართველოს ეროვნული ბანკი

უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები და მათი საპროცენტო განაკვეთები

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ეროვნული ვალუტით ემიტირებული მთავრობის ფასიანი ქაღალდები

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საპროცენტო განაკვეთები ფულადი და სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები დეპოზიტებზე

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ვადიანი დეპოზიტები და მათი საპროცენტო განაკვეთები

საქართველოს ეროვნული ბანკი