ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 159 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

512

126

0

0

საქართვველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკები

526

135

0

0

"ჰორიზონტი 2020"-ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების ჩამონათვალი, ქართველი პარტნიორების მონაწილეობით

563

156

0

0

ინფორმაცია კავშირგაბმულობის ხარჯების შესახებ

578

137

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

578

140

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა სტატისტიკა

580

141

0

0

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი

580

584

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

580

156

0

0

დევნილის შემწეობის მიმღებ პირთა განაწილება რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით

581

161

0

0

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ

581

123

0

0