ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 161 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

142

66

0

0

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

156

228

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

710

204

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

726

396

0

0

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაზე

726

195

0

0

ინფორმაცია ბალანსზე რიცხული ავტო მანქანების,საწვავის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯის შესახებ

726

177

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ადმინისტრაცია

727

190

0

0

ადგილობრივი თვითმმართველობების ბრძანებების ნუსხა

727

395

0

0

ტრენინგები ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში

727

343

1

0

პრობაციის ბიუროების მონაცემები

727

255

0

0