ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

1150

588

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

1150

701

0

0

სპორტსმენების მიერ მოპოვებული მედლების და სპორტული წარმატებების შესახებ

1151

1456

0

0

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

1151

584

0

0

დევნილი მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულებისა და წლების მიხედვით

1152

555

0

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით გენდერულ ჭრილში

1152

568

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

1152

890

0

0

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

1153

623

0

0

პედაგოგები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში

1153

564

0

0

სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარება

1154

1131

1

0