ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

რუსულ ენაზე თარგმნილი საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

3811

7861

12

0

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებების ნუსხა

3825

8920

12

0

საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე

3830

2023

8

0

კომერციული ბანკების რეესტრი

3841

3463

6

0

ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ტენდერები

3897

7181

10

0

ინგლისურ ენაზე თარგმნილი საქართველოს ნორმატიული აქტების ნუსხა

3921

7155

12

0

საქართველოს მთავრობის განკარგულებების ნუსხა

4067

10093

12

0

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების ნუსხა

4207

9529

12

0

დადგენილებების ნუსხა

4246

10398

12

0

საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

4321

7802

12

0