ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 173 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

სატელეფონო ცენტრის სტატისტიკა

741

165

0

0

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

809

2557

0

0

ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2016

827

574

0

0

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

828

643

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

1144

599

0

0

გამოცხადებული ვაკანსიებისა და მიღებული თანამშრომლების შესახებ

1145

510

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

1145

548

0

0

სსიპ იუსტიციის სახლში თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრეინინგების შესახებ ინფორმაცია

1146

0

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები

1146

731

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

1148

605

0

0