ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 159 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

საქართვველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკები

304

86

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

347

101

0

0

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი

421

400

0

0

"ჰორიზონტი 2020"-ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების ჩამონათვალი, ქართველი პარტნიორების მონაწილეობით

433

135

0

0

დევნილის შემწეობის მიმღებ პირთა განაწილება რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით

438

131

0

0

დევნილი პირების განაწილება სქესისა და ასაკის მიხედვით

451

136

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა სტატისტიკა

465

134

0

0

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

465

154

0

0

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ

466

110

0

0

დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა სტატისტიკა

466

120

0

0