თემები
 • (56)
 • (8)
 • (3)
 • (18)
 • (15)
 • (6)
 • (27)
 • (15)
 • (3)
 • (14)
 • (6)
 • (3)
 • (6)
 • (6)
 • (57)
 • (5)
უწყებები
ფორმატი

ღია მონაცემები (სულ 1239)

დალაგება:

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

საქართველოს ეროვნული არქივი
ეკონომიკა ფინანსები
CSV

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა: შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების, შესყიდვის სახეობის, შესყიდვის საფუძვლების, დაფინანსების წყაროს, შესყიდვის ხანგრძლივობის შესახებ მონაცემების მითითებით.

ღვინის ექსპორტი

სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო
ეკონომიკა
CSV

საქართველოდან ღვინის ექსპორტის სტატისტიკა

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი

შემოსავლების სამსახური
ეკონომიკა
CSV

სასაქონლო ნიშნის დასახელება. უფლების მფლობელი ან მისი წარმომადგენელი. ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის შემცვლელი საქონელი (დასახელება და კოდი).

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

შემოსავლების სამსახური
ეკონომიკა
CSV

გადამხდელის დასახელება ს/ნ დოკუმენტის თარიღი დოკუმენტის ნომერი დოკუმეტის ტიპი

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

შემოსავლების სამსახური
ეკონომიკა
CSV

საიდენტიფიკაციო ნომერი გადამხდელი სტატუსის მინიჭების თარიღი სტატუსის შეწყვეტის თარიღი