თემები
 • (48)
 • (8)
 • (3)
 • (17)
 • (13)
 • (6)
 • (27)
 • (15)
 • (3)
 • (13)
 • (6)
 • (3)
 • (6)
 • (6)
 • (57)
 • (5)
უწყებები
ფორმატი

ღია მონაცემები (სულ 1127)

დალაგება:

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

საქართველოს ეროვნული არქივი
ფინანსები
CSV

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

ბიუჯეტი და მისი შესრულება

საქართველოს ეროვნული არქივი
ფინანსები
CSV

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

საქართველოს ეროვნული არქივი
ფინანსები ეკონომიკა
CSV

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა: შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების, შესყიდვის სახეობის, შესყიდვის საფუძვლების, დაფინანსების წყაროს, შესყიდვის ხანგრძლივობის შესახებ მონაცემების მითითებით.

განხორციელებული შესყიდვები

საქართველოს ეროვნული არქივი
ფინანსები
CSV

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით.

მიმოქცევის დანიშნულების ლარის ბანკნოტები და მონეტები

საქართველოს ეროვნული ბანკი
ფინანსები
XML

ეროვნული ბანკის მიერ გამოშვებული მიმოქცევის დანიშნულების ლარის ბანკნოტები და მონეტები წარმოდგენილია მონაცემებით: ნომინალი, გამოშვების წელი, მიმოქცევაში შემოღების თარიღი, ნორმატიული აქტი და მისი გამოცემის თარიღი, ხელმოწერები.