თემები
 • (48)
 • (8)
 • (3)
 • (17)
 • (13)
 • (6)
 • (27)
 • (15)
 • (3)
 • (13)
 • (6)
 • (3)
 • (6)
 • (6)
 • (57)
 • (5)
უწყებები
ფორმატი

ღია მონაცემები (სულ 1127)

დალაგება:

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებების ნუსხა (მოქმედი), აქტების სახელწოდებების მითითებით.

რუსულ ენაზე თარგმნილი საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე განთავსებული რუსულ ენაზე თარგმნილი საკანონმდებლო აქტების ნუსხა, აქტების სახელწოდებების მითითებით.

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების ნუსხა, აქტების სახელწოდებების მითითებით.

ინგლისურ ენაზე თარგმნილი საქართველოს ნორმატიული აქტების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

ინგლისურ ენაზე თარგმნილი საქართველოს ნორმატიული აქტების ნუსხა, აქტების სახელწოდებების მითითებით.

თვითმმართველობის ნორმატიული აქტები (გადაწყვეტილება)

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
მმართველობა და პოლიტიკა
CSV

მოქმედი თვითმმართველობის ნორმატიული აქტები (გადაწყვეტილება), აქტების სახელწოდებების მითითებით