ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2015

1012

476

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები

1013

606

0

0

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაზე

1013

445

0

0

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება (საგნობრივი მიმართულებები)

1013

1033

1

0

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

1013

435

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

1014

474

0

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

1014

472

0

0

სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებები

1014

510

0

0

კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტების რეესტრი

1015

416

1

0

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

1015

510

0

0