ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

კერძო სამართლის იურიდიული პირი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

1045

497

0

0

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ

1045

480

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

1045

488

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ადმინისტრაცია

1046

486

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა სტატისტიკა

1046

498

0

0

დევნილი მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულებისა და წლების მიხედვით

1046

491

0

0

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

1046

528

0

0

მონაცემები უწყებაში დასაქმებული პირების რაოდენობისა და გენდერული თანაფარდობის შესახებ

1046

554

0

0

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება (საგნობრივი მიმართულებები)

1047

1140

1

0

ინფორმაცია მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ

1047

513

0

0