ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 168 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებები

789

255

0

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით გენდერულ ჭრილში

789

213

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

790

330

0

0

კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტების რეესტრი

790

297

1

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები

791

360

0

0

გამოცხადებული ვაკანსიებისა და მიღებული თანამშრომლების შესახებ

791

415

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

791

221

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა საჯარო სკოლებში

791

247

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

791

239

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ტექნიკური პერსონალი

791

222

0

0