ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

სემინარების ციკლი ინგლისურ ენაში 2015 წელი

922

613

1

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

923

352

0

0

სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარება

923

650

1

0

კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტების რეესტრი

923

349

1

0

ინფორმაცია კავშირგაბმულობის ხარჯების შესახებ

924

347

0

0

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაზე

924

330

0

0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

924

410

0

0

ადგილობრივი თვითმმართველობების ბრძანებების ნუსხა

924

575

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

924

450

0

0

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება (საგნობრივი მიმართულებები)

924

796

1

0