ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები

1031

638

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

1031

798

0

0

სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარება

1031

951

1

0

კერძო სამართლის იურიდიული პირი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

1031

479

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა სტატისტიკა

1031

477

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

1032

505

0

0

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება (საგნობრივი მიმართულებები)

1032

1100

1

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

1032

513

0

0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

1032

565

0

0

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაზე

1033

480

0

0