ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

1080

537

0

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

1080

572

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

1081

575

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

1081

876

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა სტატისტიკა

1082

548

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები

1083

719

0

0

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2015

1083

590

0

0

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ

1083

529

0

0

სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარება

1083

1102

1

0

მოსწავლეთა რაოდენობა კერძო სკოლებში

1085

563

0

0