ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაზე

882

307

0

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით გენდერულ ჭრილში

883

299

0

0

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება (საგნობრივი მიმართულებები)

884

718

1

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

884

314

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა კერძო სკოლებში

885

300

0

0

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ

886

266

0

0

მედიატორი ნოტარიუსები

886

1809

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

886

317

0

0

სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებები

886

338

0

0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

886

377

0

0