ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 161 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

675

373

0

0

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

675

2430

0

0

კერძო სამართლის იურიდიული პირი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

675

195

0

0

სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებები

676

216

0

0

დევნილი მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულებისა და წლების მიხედვით

676

167

0

0

პრობაციის ბიუროების მონაცემები

676

232

0

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის რეგიონული კოორდინაციის სამსახურის მიერ განცხორციელებული აქტივობები 2015 წელი

676

192

0

0

ტრენინგები ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში

676

307

1

0

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ

676

150

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა საჯარო სკოლებში

676

204

0

0