ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

960

462

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

960

398

0

0

სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებები

960

427

0

0

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

960

431

0

0

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ

960

345

0

0

სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარება

960

734

1

0

დევნილი მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულებისა და წლების მიხედვით

960

368

0

0

სსიპ იუსტიციის სახლში თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრეინინგების შესახებ ინფორმაცია

960

0

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა სტატისტიკა

961

370

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

961

375

0

0