ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 169 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

გამოცხადებული ვაკანსიებისა და მიღებული თანამშრომლების შესახებ

840

423

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

840

392

0

0

დევნილი მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულებისა და წლების მიხედვით

841

237

0

0

მონაცემები უწყებაში დასაქმებული პირების რაოდენობისა და გენდერული თანაფარდობის შესახებ

842

307

0

0

სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებები

842

292

0

0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

842

331

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები

842

396

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

843

365

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

843

274

0

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

843

267

0

0