ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 168 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

რუსულ ენაზე თარგმნილი საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

2632

2763

12

0

ადგილობრივი თვითმმართველობის ნორმატიული აქტების ნუსხა (დადგენილებები)

2651

3992

12

0

ნორმატიული და ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები - ბრძანებების ნუსხა

2655

4501

12

0

შემოსავლების სამსახურის ბრძანებების ნუსხა

2698

2457

12

0

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

2729

2625

10

0

მომხმარებლის ხმა

2729

944

0

0

ინგლისურ ენაზე თარგმნილი საქართველოს ნორმატიული აქტების ნუსხა

2735

2650

12

0

საქართველოს მთავრობის განკარგულებების ნუსხა

2747

4143

12

0

კომერციული ბანკების რეესტრი

2998

2300

6

0

ნოტარიუსთა ცნობარი

3298

1365

0

0