ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებების ნუსხა

3565

8667

12

0

რუსულ ენაზე თარგმნილი საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

3578

7654

12

0

კომერციული ბანკების რეესტრი

3677

3317

6

0

ინგლისურ ენაზე თარგმნილი საქართველოს ნორმატიული აქტების ნუსხა

3705

6961

12

0

დადგენილებების ნუსხა

3801

9903

12

0

საქართველოს მთავრობის განკარგულებების ნუსხა

3834

9737

12

0

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების ნუსხა

3847

9108

12

0

საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

3876

7467

12

0

საქართველოს საკანონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ნუსხა

4007

8125

12

0

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

4099

7583

13

0