ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

505

1473

0

0

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

517

364

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

954

673

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ტექნიკური პერსონალი

955

386

0

0

მონაცემები უწყებაში დასაქმებული პირების რაოდენობისა და გენდერული თანაფარდობის შესახებ

957

435

0

0

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2015

957

399

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ადმინისტრაცია

958

368

0

0

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

959

364

0

0

ინფორმაცია ბალანსზე რიცხული ავტო მანქანების,საწვავის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯის შესახებ

959

356

0

0

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაზე

959

370

0

0