ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 159 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

585

157

0

0

დევნილის შემწეობის მიმღებ პირთა განაწილება რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით

585

163

0

0

პრობაციის ბიუროების მონაცემები

585

191

0

0

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაზე

585

134

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ასაკის მიხედვით

587

161

0

0

პროგრამები ზოგადი განათლების მიმართულებით

587

255

0

0

ინფორმაცია მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ

590

154

0

0

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

591

165

0

0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

591

210

0

0

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

593

2172

0

0