ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 169 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაზე

835

255

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ტექნიკური პერსონალი

835

251

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

835

370

0

0

ადგილობრივი თვითმმართველობების ბრძანებების ნუსხა

836

470

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

837

495

0

0

ინფორმაცია მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ

838

265

0

0

კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტების რეესტრი

839

310

1

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ადმინისტრაცია

839

245

0

0

სსიპ იუსტიციის სახლში თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრეინინგების შესახებ ინფორმაცია

839

0

0

0

ინფორმაცია კავშირგაბმულობის ხარჯების შესახებ

840

267

0

0