ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

431

1252

0

0

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

446

300

0

0

მონაცემები უწყებაში დასაქმებული პირების რაოდენობისა და გენდერული თანაფარდობის შესახებ

909

399

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ტექნიკური პერსონალი

909

343

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ადმინისტრაცია

912

324

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

913

469

0

0

შესყიდვების წლიური გეგმა

918

414

0

0

პედაგოგები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში

920

329

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

920

614

0

0

სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებები

921

387

0

0