ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 168 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

784

354

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

785

230

0

0

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

786

2677

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის სტატუსის, სექტორების, კლასებისა და სქესის მიხედვით

787

237

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

787

337

0

0

დევნილი მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულებისა და წლების მიხედვით

788

204

0

0

სემინარების ციკლი ინგლისურ ენაში 2015 წელი

788

359

1

0

ტრენინგები ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში

788

379

1

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ადმინისტრაცია

789

216

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

789

432

0

0