ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

562

1789

0

0

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

573

434

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ტექნიკური პერსონალი

993

449

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

994

739

0

0

სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებები

997

494

0

0

ინფორმაცია მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ

997

439

0

0

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ

997

397

0

0

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

997

451

0

0

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

997

418

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ადმინისტრაცია

997

416

0

0