ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 161 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

დევნილი პირების განაწილება სქესისა და ასაკის მიხედვით

672

222

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

672

188

0

0

ინფორმაცია კავშირგაბმულობის ხარჯების შესახებ

673

181

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა სტატისტიკა

673

181

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

674

197

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები

674

307

0

0

იურიდიული დახმარების სახეები

674

443

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ტექნიკური პერსონალი

674

185

0

0

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაზე

674

175

0

0

კერძო სამართლის იურიდიული პირი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

675

195

0

0