ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

677

2475

0

0

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

719

612

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

1077

587

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ტექნიკური პერსონალი

1077

569

0

0

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

1077

531

0

0

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

1077

570

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

1078

584

0

0

გამოცხადებული ვაკანსიებისა და მიღებული თანამშრომლების შესახებ

1078

495

0

0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

1079

633

0

0

სსიპ იუსტიციის სახლში თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრეინინგების შესახებ ინფორმაცია

1079

0

0

0