ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 159 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

პროგრამები ზოგადი განათლების მიმართულებით

539

243

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა შეწყვეტილი საქმეები

540

136

0

0

ინფორმაცია ბალანსზე რიცხული ავტო მანქანების,საწვავის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯის შესახებ

540

129

0

0

სსიპ იუსტიციის სახლში თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრეინინგების შესახებ ინფორმაცია

540

0

0

0

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა სტატისტიკა

541

140

0

0

მოსწავლეთა რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ასაკის მიხედვით

542

156

0

0

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

542

136

0

0

ინფორმაცია მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ

543

149

0

0

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

544

1943

0

0

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

546

160

0

0