ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

636

2149

0

0

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

675

562

0

0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

1049

605

0

0

სსიპ იუსტიციის სახლში თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრეინინგების შესახებ ინფორმაცია

1049

0

0

0

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

1049

545

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ტექნიკური პერსონალი

1050

540

0

0

საერთაშორისო შეთანხმებების, ხელშეკრულებების, პროგრამების, აგრეთვე მემორანდუმების ფარგლებში მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობა

1051

550

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

1051

842

0

0

გამოცხადებული ვაკანსიებისა და მიღებული თანამშრომლების შესახებ

1052

483

0

0

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

1052

556

0

0