ღია მონაცემების ძიება

ღია მონაცემების გამოყენება

სულ 171 მონაცემი
ღია მონაცემი
ნახვა
გადმოწერა
განახლება
აპლიკაციები

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

376

1048

0

0

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

400

238

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ტექნიკური პერსონალი

868

302

0

0

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განმახორციელებელი სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

875

425

0

0

მონაცემები უწყებაში დასაქმებული პირების რაოდენობისა და გენდერული თანაფარდობის შესახებ

875

355

0

0

ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკადრო რაოდენობების შესახებ _ ადმინისტრაცია

876

288

0

0

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

878

568

0

0

სსიპ იუსტიციის სახლში თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრეინინგების შესახებ ინფორმაცია

880

0

0

0

შესყიდვების წლიური გეგმა

881

365

0

0

პედაგოგები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში

881

285

0

0