ღია მონაცემების ძიება

  • დაინერგა ღია მონაცემების ახალი პორტალი

ტოპ გამომქვეყნებლები

პროდუქტები

სსიპ იუსტიციის სახლი

ბიუჯეტი

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყ...

თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგი

სსიპ იუსტიციის სახლი

ბიუჯეტი

სსიპ იუსტიციის სახლი

თანამშრომელთა რაოდენობა

სსიპ იუსტიციის სახლი

ნოტარიუსთა ცნობარი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

მივლინებებზე გაწეული ხარჯები

სსიპ იუსტიციის სახლი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ იუსტიციის სახლი

დასვენების დღეებში მომუშავე ნოტარიუსები

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

კომერციული ბანკების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ინგლისურ ენაზე თარგმნილი საქართველოს ნორმატიული აქტების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

ნორმატიული და ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები - ბრძანებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

საქართველოს საკანონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

შემოსავლების სამსახურის ბრძანებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

საქართველოს მთავრობის განკარგულებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

ადგილობრივი თვითმმართველობის ნორმატიული აქტების ნუსხა (დადგენილებები)

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე