ღია მონაცემების ძიება

  • დაინერგა ღია მონაცემების ახალი პორტალი

ტოპ გამომქვეყნებლები

დასვენების დღეებში მომუშავე ნოტარიუსები

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

პროდუქტები

სსიპ იუსტიციის სახლი

ნოტარიუსთა ცნობარი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

ბიუჯეტი

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყ...

ბიუჯეტი

სსიპ იუსტიციის სახლი

თანამშრომელთა რაოდენობა

სსიპ იუსტიციის სახლი

თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგი

სსიპ იუსტიციის სახლი

მივლინებებზე გაწეული ხარჯები

სსიპ იუსტიციის სახლი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ იუსტიციის სახლი

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

დადგენილებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

ნორმატიული და ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები - ბრძანებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

საქართველოს მთავრობის განკარგულებების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

ადგილობრივი თვითმმართველობის ნორმატიული აქტების ნუსხა (დადგენილებები)

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

თვითმმართველობის ნორმატიული აქტები (გადაწყვეტილება)

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

ინგლისურ ენაზე თარგმნილი საქართველოს ნორმატიული აქტების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

რუსულ ენაზე თარგმნილი საკანონმდებლო აქტების ნუსხა

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე